S.O.S Alarm

IMG_1706.JPG

Hur tänker ni? Det är snart val. Jag har lyssnat och lyssnat, försökt att sätta mig in i hur politikerna tänker men ibland förstår jag faktiskt inte. Jag menar hur svårt kan det vara att gå till grundproblemet och därifrån arbeta för att lösa vissa kriser??? Sunt förnuft, lyssna och ta in vad drabbade berättar räcker kanske för att lösa problemet…

Jag, som sjuksköterska, om vi nu tar vårdkrisen som ämne, ser faktiskt bara en lösning och orsak till problemet. Det stavas L Ö N! Höj lönerna och statusen så ska ni se på förändring, jag lovar! Jag har sagt det i 10 års tid men att genomföra detta verkar så jättesvårt?!?!

Stefan Löfven säger klart och tydligt att han ska lösa bemanningen inom vården genom att öka utbildningsplatserna. Ok, men när det idag inte ens finns fullt antal sökande till befintliga utbildningsplatser så frågar jag mig då, hur tänker han?! Den ohållbara och dåliga arbetsmiljö som råder för sjuksköterskor idag är ett resultat av personalbrist. Personalbristen är resultat av låga löner.

Löfven vill ge vården mer pengar och pengarna säger han ska gå till att utbilda fler sjuksköterskor. Han nämner inte en enda gång något om lönerna. Nej detta funkar inte nu och inte längre fram heller. Kortsiktig helt imbecill lösning. Det enda som kommer ge resultat är höjda löner och öka statusen för sjuksköterskorna. Vi har 3, 4 och fler års högskoleutbildning, vi har människors liv i våra händer, vi stöttar och utför ofta våra kollegors (både undersköterskor och läkares) arbetsuppgifter. Vise versa är svårt då de  inte bestitter sjuksköterskans kompetens och yrkesskicklighet (vilket är helt naturligt, vi har olika yrken och förväntas att utföra olika uppgifter). Igår opererade vi hela dagen (jag är operationsjuksköterska). Det uppstod en situation, vi behövde ett läkemedel, den enda som hade befogenhet att låsa ut läkemedlet var en leg sjuksköterska, jag menar då, hur i hela friden är vår profession värderad så låg när vi har så viktig position och så stort ansvar??? Vården fungerar inte utan sjuksköterskor, den stannar!

Slutligen, jag rear inte ut min yrkesskicklighet!!!

Ha en fin dag och tack för ni tittar in!

KRAM P

How do you  think? Soon electionday. I have listened and listened, tried to understand  how politicians think, but sometimes I do not really understand. I mean how difficult can it be to go to the basic problem and from there work to solve certain crises ??? Common sense, listen what people have to say about the situation may be enough to solve the problem … I, as a nurse, if we take the care crisis as a topic, actually sees only one solution and cause of the problem. It spels S A L A R Y! Raise wages and professional status then you’ll see change, I promise! I have said that for 10 years, but implementing this seems so difficult?!?!

Stefan Löfven clearly states that he will solve the staff shortages in health care by increasing the education. Ok, but when there is not even a full number of applicants for existing places of education then I wonder, how is he thinking ?! The unsustainable and bad working environment for nurses today is a result of staff shortages. The lack of staff is the result of low wages. 

Our prime minister, Stefan Löfven, wants to give healthcare more money and the money says he will go to educate more nurses. He does not even mention anything about wages once. No, this does not work now and not in the future. Short term completely imbecill solution. The only thing that will yield results are increased wages and increase the status of nurses. We have 3, 4 and more years of college education, we have people’s lives in our hands, we often support and perform the duties of our colleagues (both nurses and doctors). Vice versa is difficult because they do not control the nurse’s skills and professionalism (which is natural, we have different occupations and are expected to perform different tasks). Yesterday we performed surgery all day (I am a theatre nurse). There was a situation, we needed a drug, the only one who had the power to unlock the drug was a medical nurse, I mean then, how on earth is our profession valued so low when we have such an important position and so much responsibility ?? ? Health care does not work without nurses, it stops!

Finally, I do not put my professionalism on sale!!! Have a nice day and thanks for stoppning by!

LOVE P

Författare: piaandarkjohannesdotter

Contact: p.andarkjohannesdotter@gmail.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.